" هزینه های مالی " به عنوان یک طبقه مجزا از حساب " سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی " در صورت سود و زیان گزارش می شوند و به عنوان معین حساب " سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی " مطرح نیستند . ضمناً برای بستن این حساب نیز می بایست ثبت ذیل انجام شود :

سود ( زیان ) جاری   ***
               هزینه های مالی   ***

البته بنده تصور می کنم منظور ایشان از هزینه های اداری - مالی و فروش همان " هزینه های فروش ، اداری و تشکیلاتی " است ( نه هزینه های مربوط به فعالیتهای تأمین مالی ) که در اولین طبقه صورت سود و زیان بعد از سود ناخالص گزارش می شوند که در پایان دوره به حساب عملکرد یا سود و زیان جاری بسته می شوند . نکته اصلی اینجاست که حساب عملکرد با حساب سود و زیان جاری تفاوتی نداشته و هر دو این عبارات به یک معنا می باشند .

سود ( زیان ) جاری          ***
           هزینه های فروش ، اداری و تشکیلاتی  ***

البته در غالب موارد ، حسابهای زیر مجموعه حساب " هزینه های فروش ، اداری و تشکیلاتی " به عنوان یک حساب کل تعریف می شوند که این حسابها به حساب " سود ( زیان ) جاری " بسته می شوند .

مطالب مربوط در سایتهای دیگر

حسابداری مدیریت

همه چیز در حسابداری

حسابداری مالیاتی

حسابداری بیمه ای 

+ نوشته شده توسط بی تربیت در سه شنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۸ و ساعت 13:6 |